ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ισολογισμός Χρήσης 2014

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2014:

Ισολογισμός Χρήσης 2013

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2013:

Ισολογισμός Χρήσης 2012

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2012:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ 1801:2008

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1801:2008