ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ισολογισμός Χρήσης 2022

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2022:

Ισολογισμός Χρήσης 2021

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2021:

Ισολογισμός Χρήσης 2020

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2020:

Ισολογισμός Χρήσης 2019

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2019:

Ισολογισμός Χρήσης 2018

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2018:

Ισολογισμός Χρήσης 2017

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2017:

Ισολογισμός Χρήσης 2016

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2016:

Ισολογισμός Χρήσης 2015

Δημοσίευση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβριου 2015:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

ΕΛΟΤ 1801:2008

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1801:2008